ЧАСОСЛОВ НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Настоящий Часослов содержит тексты молитво-словий, читаемых во время полунощницы, утрени, часов, чина изобразительных, вечерни, великого и малою повечерия. В четверток утра Богородичен: Тропарь столпнику, глас 1: Н икт0же притекazй къ тебЁ посрaмленъ t тебE и3сх0дитъ, пречcтаz бцdе дв7о: Иерей читает настоящую молитву: Въ пzт0къ вeчера, и3 въ суббHту, на Б Gъ гDь:

Добавил: Shakarr
Размер: 16.56 Mb
Скачали: 61902
Формат: ZIP архив

Г Dи поми1луй, в7i. Начaло полyнощницы Сщ7eнникъ глаг0летъ: Б lгословeнъ бGъ нaшъ: С лaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. Г Dи поми1луй, три1жды. Тaже, Г Dи поми1луй, в7i. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: Тaже, каfjсма з7i зри2 стр. Тaже, Г Dи поми1луй, м7. Тaже мaлыхъ в7i, глаг0люще на кjйждо покл0нъ: И пaки послэди2 мlтву всю2: Г Dи и3 вLко животA моегw2: Тaже возвышaетъ сщ7eнникъ рyцэ, глаг0лz тогHжде: И покл0ны три2, и3 pалмы2: П0мощь моS t гDа, сотв0ршагw нeбо и3 зeмлю.

ГDь сохрани1тъ тS, гDь покр0въ тв0й на рyку деснyю твою2.

Содержание

Б lжи1мъ тS вси2 р0ди, бцdе дв7о: Х rт0съ и4стинный бGъ: Г Dи поми1луй, чaстw. П оми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: П оми1луй нaсъ, б9е: Посeмъ, Слaва, и3 нhнэ: Начaло съ бGомъ полyнощницы суббHтныz, твори1тъ сщ7eнникъ: П оми1луй мS, б9е: Г Dи поми1луй, м7.

С E нhнэ бlгослови1те гDа: П оми1луй мS б9е: И возглaсъ t сщ7eнника: В семогyщаz и3 животворsщаz: Г Dи поми1луй, кр0ткимъ и3 ти1химъ глaсомъ. Дaстъ ти2 гDь по сeрдцу твоемY, и3 вeсь совётъ тв0й и3сп0лнитъ. Сjи на колесни1цахъ, и3 сjи на к0нехъ: Тjи спsти бhша и3 пад0ша, мh же востaхомъ и3 и3спрaвихомсz. Пл0дъ и4хъ t земли2 погуби1ши, и3 сёмz и4хъ t сынHвъ человёческихъ. П оми1луй нaсъ б9е: Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: Пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA, вeсь дeнь сётуz хождaхъ.

  ПАВЕЛ ТРАННУА ОГОРОД ДЛЯ ЛЕНИВЫХ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2, вни1дутъ въ преиспHднzz земли2: Г Dи поми1луй, три1жды: Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, въ тeмныхъ и3 сёни смeртнэй. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. Не до концA прогнёваетсz, нижE въ вёкъ враждyетъ. Б Gъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Пэвaему же Б Gъ гDь: Тaже f7-z пёснь канHна. Т ебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Часослов для чтения мирянами / Молитвослов

Х вали1те гDа съ нб7съ. Постaви въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка: Г0ры и3 вси2 х0лми, древA плодонHсна, и3 вси2 кeдри: С отвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ: Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ. Н а всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка. С под0би гDи въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. С под0би гDи, въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. И сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz: И бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.

Слaва, и3 церковнославянскгм, бGор0диченъ. По си1хъ же и3 и3нhхъ мaлыхъ, в7i.

Часослов скачать pdf

Час первый Чaсъ пeрвый. Суди2 и5мъ б9е, да tпадyтъ t мhслей свои1хъ: И сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz. R и3 сyдъ воспою2 тебЁ, гDи: Не живsше посредЁ д0му моегw2 творsй гордhню: Ч т0 тz наречeмъ: С к0рw предвари2, прeжде дaже не пораб0тимсz врагHмъ хyлzщымъ тS и3 претsщымъ нaмъ, хrтE чвсослов нaшъ: Въ недёлю же глаг0лемъ v3пакои2 прилучи1вшагwсz глaса.

Под0бнэ и3 други1хъ мaлыхъ, в7i. Воскrни2 гDи, предвари2и3 запни2 и5мъ: ГDи, t мaлыхъ t земли2, раздэли2 въ животЁ и4хъ, и3 сокровeнныхъ твои1хъ и3сп0лнисz чрeво и4хъ.

Полунощница

К ъ P к7д тебЁ гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2. Настaви мS на и4стину твою2, и3 научи1 мz: Бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди законоположи1тъ согрэшaющымъ на пути2. Тaже, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Сe бо бGъ помогaетъ ми2, и3 гDь застyпникъ души2 моeй. Сeрдце моE смzтeсz во мнЁ, и3 боsзнь смeрти нападE на мS.

  ДИНА АШБАХ ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ ВОДА СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Тh же человёче равнодyшне, владhко м0й, и3 знaемый м0й: И збaвитъ ми1ромъ дyшу мою2 t приближaющихсz мнЁ: Возвeрзи на гDа печaль твою2, и3 т0й тS препитaетъ, не дaстъ въ вёкъ молвы2 прaведнику. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Сeй глаг0летсz въ понедёльникъ, во вт0рникъ и3 четверт0къ. И pалмы2, и3 прHчаz.

Последование изобразительных Начaло и3з8wбрази1тельныхъ глаг0ли си1це: Не до концA прогнёваетсz, нижE во вёкъ церковнославянсском.

Слaва, пeрвый ли1къ вhшшимъ глaсомъ. И нhнэ, вторhй ли1къ. П омzни2 нaсъ, гDи: Л и1къ нбcный поeтъ тS, и3 глаг0летъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Въ понедёльникъ кондaкъ безпл0тныхъ, глaсъ в7: Въ срeду и3 пzт0къ, глaсъ д7: Б lгослови2 душE моS гDа: Б yди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 до вёка. В ознесy тz, б9е м0й, цRю2 м0й: И кончaну бhвшу pалмY, глаг0лемъ мlтву трапeзы: Настоsтель и3ли2 сщ7eнникъ, держaй чредY, глаг0летъ: Б lгословeнъ бGъ, ми1луzй и3 питazй нaсъ t ю4ности нaшеz, даsй пи1щу всsкой пл0ти: Б lгослови1те мS, nтцы2 свzтjи, прости1те ми2 грёшному.

Б Gъ прости1тъ ти2, и3 поми1луетъ тS. И преносS над8 w4бразъ бцdы, кrтови1днw знaменуетъ, глаг0лz: